Обращение еврейских общин и организаций Украины

07/23/2016   11:33:26

Звернення єврейських громад та організацій України

Цим листом, ми, представники єврейських організацій та громад України, хочемо висловити нашу спільну думку щодо питань, важливих для збереження міжнаціонального миру і гармонії в Україні. Ми поважаємо і приймаємо право кожного народу і кожної нації писати свою історію. Ми поважаємо право України на увічнення своєї власної історії, вільної від міфів та брехні. Історично склалось, що Україна є спільним домом не тільки для українців, але й для десятків народів і національностей, включаючи євреїв. Україна є нашим домом вже на протязі тисячі років. І цілком природньо, що ми глибоко занепокоєні тим, що відбувається в нашому спільному домі.

В зв’язку з цим ми хочемо висловити серйозне занепокоєння та виразити недовіру наполегливим спробам викривлення нашої спільної історії, які в останній час робляться активістами під егідою Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Це стосується, зокрема, безвідповідальних дій УІНП та його керівництва, які за допомогою інших органів та організацій, ряду ЗМІ, наукових інституцій намагаються стерти із нашої спільної історії трагічні сторінки, пов’язані з антисемітською діяльністю Організації українських націоналістів (ОУН), Української повстанської армії (УПА) та її лідерів.

maxresdefault (1)

Антисемітська спрямованість цієї діяльності сприяла загибелі тисяч українських євреїв і є доведеним історичним фактом, підтвердженим тисячами свідоцтв, документів, досліджень. І нам, українським євреям, як народу який постраждав, в тому числі, від діяльності ОУН та УПА, цей факт дуже добре відомий. Ми вважаємо, що спроби переписати історію, замовчування та заперечення антисемітської спрямованості ідеології і практики цих організацій є не чим іншим, як образою пам’яті понад одного мільйона євреїв, знищених в Україні нацистами та місцевими колаборантами, і, більш того, — запереченням Голокосту. Це також стосується і перейменування вулиць іменами людей, які викликають здригання не тільки у євреїв, а й у багатьох інших народів світу. Ми вважаємо недоречними рішення Київської міської ради щодо перейменування одного з проспектів на честь Степана Бандери та існуючі плани про перейменування однієї з вулиць на честь Романа Шухевича.

Викликає занепокоєння і той факт, що Україна до цього часу, незважаючи на численні запрошення урядів-членів та прохання громадськості відмовляється набути членства у Міжнародному альянсі пам’яті Голокосту і залишається однією із останніх країн в Європі, які не вступили до Альянсу.

Ми любимо і цінуємо нашу Україну, незалежну та неділиму! Ми звертаємося до Верховної Ради, Київської міської ради, урядовим, національним та міжнародним інституціям з проханням сприяти міжнаціональному миру в Україні. Також ми закликаємо усіх українців дослухатись до нашої думки. Перед усіма нами попереду стоять великі виклики на шляху будівництва нової, європейської країни. Реалізація таких планів потребуватиме спрямованих спільних зусиль. Для цього ми всі і кожен із нас маємо бути певні, що ми є шановані та повноправні громадяни своєї країни.

Обращение еврейских общин и организаций Украины

Этим письмом, мы, представители еврейских организаций и общин Украины хотим выразить наше общее мнение по вопросам, важным для сохранения межнационального мира и гармонии в Украине. Мы уважаем и принимаем право каждого народа и каждой нации писать свою историю. Мы уважаем право Украины на увековечивание своей собственной истории, свободной от мифов и лжи. Исторически сложилось, что Украина стала общим домом не только для этнических украинцев, но и для десятков других народов и национальностей, включая евреев. Украина является нашим домом уже на протяжении тысячи лет. И, вполне естественно, что мы глубоко обеспокоены тем, что происходит в нашем доме.

В связи с этим, мы хотим выразить серьезную озабоченность и выразить недоверие настойчивым попыткам искажения нашей общей истории, которые в последнее время предпринимаются активистами под эгидой Украинского института национальной памяти. Это относится, в частности, к безответственным действиям УИНП и его руководства, которые при помощи других органов и организаций, ряда СМИ, научных институций, пытаются стереть из нашей общей истории трагические страницы связанные с антисемитской деятельностью Организации украинских националистов (ОУН), Украинской повстанческой армии (УПА) и ее лидеров.

Антисемитская направленность этой деятельности способствовала гибели тысяч украинских евреев и является доказанным историческим фактом, подтвержденным тысячами свидетельств, документов, исследований. И мы, украинские евреи, как народ пострадавший, в том числе от деятельности ОУН и УПА, также хорошо знаем эти факты. Мы считаем, что попытки переписать историю, замалчивание и отрицание антисемитской идеологии и практики этих организаций являются ни чем иным, как оскорблением памяти более одного миллиона евреев уничтоженных в Украине нацистами и местными коллаборантами, и, более того, отрицанием Холокоста. Это касается также и переименования улиц именами людей вызывающих содрогание не только у евреев, но и многих других народов мира. Мы считаем неуместными решение Киевского городского совета переименовать один из проспектов именем Степана Бандера и существующий план про переименование одной из улиц именем Романа Шухевича.

Вызывает обеспокоенность и тот факт, что Украина, несмотря на многочисленные приглашения государств-членов и обращения общественности, до сих пор отказывается стать членом Международного альянса памяти Холокоста и остается одной из немногих стран в Европе, которые не вступили в Альянс.

Мы любим и ценим нашу Украину, независимую и неделимую! Мы обращаемся к Верховной Раде, Киевскому городскому совету, правительственным, национальным и международным институциям с просьбой способствовать межнациональному миру в Украине. Впереди перед всеми нами стоят большие планы по строительству новой, европейской страны. Реализация таких планов потребует целенаправленных совместных усилий. Для этого мы все и каждый из нас должны быть уверены в том, что он уважаемый и полноправный гражданин своей страны.

Statement of Jewish communities and organizations of Ukraine

With this letter, we the representatives of Jewish organizations and communities of Ukraine would like to express our opinion regarding important issues for maintaining inter-ethnic peace and harmony in Ukraine. We respect and accept every people’s and every nation’s right to write its own history. We respect Ukraine’s right to memorialize its own history free of myths and lies. Historically, Ukraine is a common home\ not only for ethnic Ukrainians, but also for dozens of other nationalities and ethnicities, including Jews. Ukraine has been our home for over a thousand years. And it is natural that we are deeply concerned with what is going on in our common home.

That is why we want to voice our serious concern with recent attempts to distort our common history made by a group of activists under the aegis of the Ukrainian National Memory Institute. It concerns, in particular, irresponsible UNMI and its leadership activities which, along with other historical institutions and several media outlets, are trying to erase from our shared history the tragic pages connected with the anti-Semitic activities of the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), the Ukrainian Insurgent Army (UPA), and their leaders.

Anti-Semitism of OUN and UPA led the murder of many thousands of Ukrainian Jews and is a proven historical fact supported by a great deal of eye-witness accounts, documents and other research materials. That we, as Ukrainian Jews, suffered from, among others, OUN and UPA is a well-known fact.

We believe that attempts to rewrite the history, to suppress and deny the anti-Semitic ideology and practice of these organizations is none other than an abuse of the memory of more than one million Ukrainian Jews murdered by Nazis and their local collaborators. More than that, it is a denial of Holocaust. Our other concern is with renaming of streets after persons, whose names cause not only the Jews, but also other peoples to shudder. We consider inappropriate the decision of the Kiev City Council to rename one of the city’s boulevards after Stepan Bandera (leader of OUN), as well as the existing plan to rename another street after Roman Shuhevich (leader of UPA).

We are also concerned by the fact that, despite numerous invitations by member governments and appeals from the civil society, Ukraine continues to refuse membership in the International Holocaust Remembrance Alliance.

We are patriots of our country, whole-heartedly supporting Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We call on the Ukrainian Parliament, the Cabinet of Ministers, the Kiev City Council, national and international institutions to support interethnic peace in Ukraine. We call on all Ukrainians to listen to our voice. There are many challenges before us all on the road to building a European democracy. Realization of these plans will require concerted efforts from all citizens of Ukraine, whichever ethnicity they may be.
Єврейська конфедерація України Борис Фуксман
Єврейський форум України Аркадій Монастирський
Єврейська релігійна громада Київа Олександр Левін
Український єврейський комітет Олександр Фельдман
Об’єднання єврейських релігійних організацій України Євген Зіскинд
Всеукраїнська асоціація євреїв-колишніх в’язнів гетто та нацистських концтаборів
Борис Забарко
Музей Голокосту м. Одесса Павел Козленко
Асоціація Праведників народів світу України Софія Ярова
Тернопільска обласна єврейська громада Ігор Банзерук
Єврейська правозахисна група Фаіна Іоффе
Єврейська громада Білої Церкви Олександр Подольскій
Черкаська громада прогресивного іудаїзму «Хавер» Галина Польская
Черкаській обласний благодійний фонд «Хэсэд Дорот» Дмитрий Співаковський
УВК » Мицва-613″ м. Біла Церква Нателла Андрющенко
Черкаська об’єднана єврейска громада Давід Летичевський.
Дніпровська обласна еврейська громада Борис Песін
Волинська религійна громада прогрессивного іудаізму Ілля Мирецький
Миколаївська обласна єврейська громада Михайло Гольденберг
Інстітут єврейської національної пам’яті Надія Ліпес
Хмельницька іудейська релігійна громада Ігор Ратушний
Єврейська громада Івано-Франківської області Ісаак Фефер
Чернівецька міська благодійна єврейська громада Ілля Хочь
Міргородська міська єврейська громада Михайло Рутгайзер
Рівненська єврейська громада Генадій Фаейерман
Мидраша Ционит Элиша Хенкин

308845299

740_377823

banderovtsy_mify_i_fakty_2

fba992283b38

8cb41ccefffe274f33f8f23cc559c60d

kollabukr5

pic_6e134cc8d24ece97f79acf1edf312063

10-550x2802121

1b84f009a62b

d529c3ea947ef31eeac86e13c0b499ab

110998-upa_phfoto_1

Ukr_1

1303984_original

2887

\205137_900

4358_2

Ukrainian nationalists wearing UPA uniform sing during a march in Kiev on October 14, 2012, to mark the 70th anniversary of the formation of the UPA ("Ukrayins’ka Povstans’ka Armiya"), an armed nationalist group. UPA, which is also known as the Ukrainian Insurgent Army, engaged in a series of guerrilla conflicts during World War II, taking part in battles against Nazi Germany and the Soviet Union. The group was the military wing of the Organization of Ukrainian Nationalists — Bandera faction (the OUN-B), originally formed in Volyn, in northwestern Ukraine, in the spring and summer of 1943. AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY

328979c2eaeedfebd56ddecfdfb73084

kiev_vnov_zhdet_shestvie_neonacistov

big

pravyy_sektor2

002_Blog_Pavla_Aksenova_Stepan_Bandera

1397716545_1-marsh

 07/23/2016

Посмотреть также...

Ради еврейских общин диаспоры

04/02/2020  19:05:15 Министр по делам диаспоры Ципи Хотобели и председатель Еврейского агентства Ицхак Герцог созвали …

Один комментарий

  1. За Украину страшно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *